Partaj moșteniri

Indiviziunea succesorală are ca titulari – moștenitori legali sau testamentari și ca obiect – patrimoniul defunctului cu activul și pasivul său.

Fiecare coindivizar poate dispune liber de cota sa ideală din dreptul de proprietate care îi revine asupra indiviziunii, însă toate actele juridice de dispoziție privind un bun în indiviziune trebuie să fie făcute cu consimțământul unanim al tuturor coindivizarilor.

Indiviziunea succesorală in sfârșit prin partaj.

Ieșirea din indiviziune se poate realiza prin bună învoială între coindivizari (partajul voluntar) sau pe cale judecătorească. Împărțeala poate fi totală (când are ca obiect întreaga masă succesorală) sau parțială (când are ca obiect unul sau mai multe bunuri în îndiviziune).

Partajul voluntar se realizează prin înțelegerea părților cu privire la împărțirea bunurilor indivize “oricum ar voi”, convenție consemnată în acordul de mediere. Acesta este un înscris sub semnătură privată și va fi autentificat de notarul public sau supus consființirii instanței de judecată, în situația în care printre bunurile succesorale există și imobile.

Partajul succesoral judiciar reprezintă modalitatea de partajare a succesiunii folosită în cazurile în care există neînțelegeri între coidivizari și care fac imposibilă realizarea împărțelii prin bună învoială.

În timpul procesului de partaj, instanța va stărui ca părțile să împartă în mod amiabil bunurile. Aceștia se pot învoi cu privire la partajarea bunurilor succesorale, încheind în acest sens un acord de mediere, iar instanța va hotarî potrivit înțelegerii lor.