Medierea devine procedură recunoscută de legislaţia din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe

Medierea devine procedură recunoscută de legislaţia din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe

[ Data ultimei modificări: 03.05.2018 ]

Prin Legea  nr. 74/2018 de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe se introduce medierea ca modalitate de soluţionare a diferendelor ivite între organismele de gestiune colectivă, utilizatori sau structurile asociative ale uilizatorilor, potrivit metodologiei stabilite.

În acest sens, în perioada 25-26 aprilie 2018, s-au desfăşurat lucrările “Reuniunii consultative”, găzduită de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, unde au participat reprezentanţi ai autorităţilor naţionale cu atribuţii în domeniu, precum şi “Seminarul naţional privind medierea şi arbitrajul”, ambele evenimente fiind organizate de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale. Din partea Consiliului de Mediere au participat doamnele Gabriela Ichim și Anca Iacob, precum și domnul Ion Dedu, membri in Consiliul de Mediere.

Ca urmare a discuţiilor iniţiate în cadrul lucrărilor evenimentului, se concretizează o viitoare colaborare între Consiliul de Mediere şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, detaliile acesteia urmând a fi stabilite de către reprezentanţii celor două instituţii şi comunicate în perioada imediat următoare.

Astfel, Art. 21 din Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, text publicat în M.Of. al României şi intrat în vigoare la data de 30 martie 2018, modifică prevederile art. 131 ind. 2 din Legea nr. 8/1996 şi aduce în atenţie, ca noutate în materie, aplicarea procedurilor de mediere în speţele în care apar litigii privitoare la drepturile de autor, între titulari ai dreptului de autor (persoanele fizice sau juridice) şi utilizatori (orice persoană fizică sau juridică, care întreprinde acțiuni condiționate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi).

Mai jos, regăsiţi dispoziţiile legale relevante:

21. Articolul 1312 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1312. –

(1) În cazul în care părțile nu pot stabili metodologii prin negociere, acestea pot recurge la mediere.

(2) Negocierea metodologiilor se desfășoară conform programului stabilit între cele două părți, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.

(3) Înțelegerea părților cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entității care a inițiat procedura de negociere, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 10 zile de la data depunerii.

(4) Pot face obiectul unei medieri litigiile care privesc un organism de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale, cum ar fi:

a) litigii cu un furnizor de servicii muzicale online existent sau potențial referitoare la dispozițiile art. 1361 alin. (4), art. 1362, art. 1363 alin. (1) lit. a)-c) și e) și alin. (3);

b) litigii cu unul sau mai mulți titulari de drepturi referitoare la dispozițiile art. 1361 alin. (4) și art. 1362 -1366;

c) litigii cu un alt organism de gestiune colectivă referitoare la dispozițiile art. 1362 -1365.

(5) În termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de mediere, părțile au obligația notificării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor asupra rezultatului obținut, cu respectarea regulilor aplicabile notificării actelor juridice.

(6) În cazul în care părțile nu au convenit asupra metodologiei prin negociere sau mediere, pot să se adreseze, în termen de 15 zile de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) sau (5), instanței judecătorești.

(7) Hotărârea definitivă cu privire la metodologii se comunică părților, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat și nu se pot acorda reduceri la plata remunerațiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.

(8) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (2)-(6) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declanșării procedurii de negociere a metodologiilor se află în curs de negociere directă a unui contract de licență sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă.

(9) Metodologiile stabilite conform prevederilor alin. (3) sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat și tuturor importatorilor și fabricanților de suporturi și aparate pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.

(10) Sunt interzise clauzele oricărui contract-licență neexclusivă și ale oricărei metodologii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, care încalcă regulile de concurență prevăzute de articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în special cele care:

a) stabilesc și impun utilizatorilor remunerații inechitabile sau orice alte condiții de tranzacționare a licențelor neexclusive inechitabile;

b) aplică, în raporturile cu utilizatorii, remunerații inegale sau alte condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;

c) condiționează încheierea contractelor-licență neexclusivă de acceptarea de către utilizatori a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu dispozițiile legale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.”

Mugur Bogdan MITROI

Preşedinte Consiliul de Mediere

sursa: http://www.cmediere.ro/page/2064/medierea-devine-procedura-recunoscuta-de-legislatia-din-domeniul-dreptului-de- autor-si-drepturilor-conexe

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>