Acte necesare

Formulare utile

Modele acte birou mediator

Acte necesare pentru emiterea hotărârii de autorizare, a autorizaţiei de funcţionare si a legitimatiei de mediator în vederea desfăşurării activităţii de mediere

Cerere de autorizare – original (Anexa 2), conform modelului din Anexa nr. 2 a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere (Formularul Anexa 2 se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/). Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 • Act de identitate – copie (certificată „conform cu originalul”)
 • Certificat de naştere – copie (certificată „conform cu originalul”)
 • Certificat de căsătorie – copie, dacă este cazul (certificată „conform cu originalul”)
 • Diplomă de licenţă/titlu de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – copie legalizată.
 • Documente care atestă pregătirea ca mediator – copie (certificată „conform cu originalul”), după caz, astfel:
  • Certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu sau Adeverinţa de examen emisă de Consiliu; sau
  • Dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliul de Mediere; sau
  • Hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art.8 şi art.72 din Legea nr.192/2006, modificată şi completată.
 • Adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru profesia de mediator”, eliberată de medicul de medicina muncii sau, după caz, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, cu menţiunea “Clinic Sănătos” şi precizarea că include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate (trei luni) la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere – original.
 • Cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, pentru cetăţenii străini – original.
 • Dovada vechimii în muncă – copie (certificată „conform cu originalul”)
 • Dovada achitării taxei de autorizare de 980 RON şi de 20 RON, reprezentând contravaloarea legitimaţiei de mediator, în contul Consiliului de Mediere – RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon, sau direct la casieria Consiliului.

NOTĂ:
Hotărârea Consiliului de Mediere, Autorizaţia, Legitimaţia şi înscrierea în Tabloul Mediatorilor se pot solicita concomitent, cu respectarea cerinţelor de la punctele A şi B ale prezentului GHID.

Actele se pot depune la sediul Consiliului de Mediere din str. Piaţa Sfântul Ştefan, nr. 7, sector 2, Bucureşti sau expedia, la aceeaşi adresă, prin serviciile de poştă sau curierat.

Dosarul va fi înregistrat în Registrul de intrări al Consiliului de Mediere şi fiecare solicitant va primi dovada înregistrării acestuia.

Toate documentele vor fi îndosariate în dosar de carton cu şină.

Actele de autorizare se pot ridica personal, prin mandatar în baza unei procuri autentice cu mandat special în acest sens, în original sau prin curier cu plata la destinatar.

În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliul de Mediere o cerere însoţită de documente menţionate la art.43 alin 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Pentru formularele necesare completării dosarelor de autorizare şi înscrierea în Tabloul Mediatorilor, accesaţi pe site-ul Consiliului de Mediere secţiunea FORMULARE UTILE, la adresa: http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/.

Pentru informaţii privind reducerile si modificările aplicate taxelor percepute de Consiliul de Mediere, accesaţi pe site-ul instituţiei, Hotărârile emise în acest scop, la adresa: http://www.cmediere.ro/informatii-de-interes-public/hotarari-ale-consiliului-de-mediere/32/.